Условия за ползване

I. Отношения с потребителите

1. Всички текстови, фотографски, аудио, видео и други материали, публикувани в сайта на агенция „София Нюз” на адрес www.sofia-news.bg, са обект на закрилата на Закона за авторското прави и в сродните му права. Нарушителите се наказват с глоба, освен в случай, че деянието не представлява престъпление по Наказателния кодекс, за което се предвижда лишаване от свобода. За нанесените вреди те носят имуществена отговорност, съгласно действащото законодателство в Република България.
2. Базата данни на агенция „София Нюз” е с безплатен достъп за неограничен брой лица (Потребители). Тя е организирана по теми и рубрики. Съдържа актуални новини, прогнози, анализи, статии, интервюта, мнения, снимки, звук и видео за факти и събития от страната и чужбина.
3. Материалите на агенция „София Нюз” могат да се използват само след поето задължение за цитиране на източника и поставяне на линк към www.sofia-news.bg.

II. Права и задължения на потребителя

1. Потребителят има право на достъп до услугите, предоставяни от „София Нюз”, с оглед ползването им за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп.
2. Потребителят може да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано в сайта на агенцията, единствено за лично ползване.
3. Потребителят се задължава да не използва, копира и разпространява публикувано в сайта на агенцията съдържание за каквито и да било търговски цели.
4. Потребителят се задължава при ползване на предоставените услуги от агенция „София Нюз” да не зарежда, да не предлага за публикуване и да не разпространява потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, фотографии и всякакви други материали или електронни препратки към такива, които са:
a) Противоречащи на законодателството на Република България, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване, етиката в интернет, правилата на морала и добрите нрави;
b) Съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
c) Накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността и към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
d) Обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
e) Пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, включително подтикващи към извършване на терористична дейност;
f) С порнографско, открито сексуално или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
g) Които не съответстват на тематичната насоченост на сайта на агенция „София Нюз” или конкретен, публикуван в него материал, за който се отнасят;
h) Които са неразрешени рекламни материали, спам, „верижни писма”, „пирамидни схеми” или други форми на привличане на клиенти;
i) Съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.
5. При ползване на предоставените от агенция „София Нюз” услуги потребителят се задължава:
a) Да спазва действащото законодателство в Република България, приложимите чужди закони, настоящите условия за ползване, етиката в интернет, правилата на морала и добрите нрави;
b) Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

III. Права и задължения на „София Нюз”

1. „София Нюз” се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на потребителя за нормалното ползване на услугите, предоставяни от агенцията.
2. „София Нюз” няма задължението да контролира начина, по който потребителят използва предоставените услуги, като не носи отговорност за потребителското съдържание.
3. „София Нюз” има правото да поставя на уеб страницата си електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от агенцията или трети лица.

IV. Интелектуална собственост

1. Правата за интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на уебсайта на агенция „София-Нюз”, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското прави и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на „София-Нюз” и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
2. Правото на достъп на потребителя до материалите и ресурсите на уебсайта не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост. Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е „София Нюз” или партньор на агенцията.